ProBio EMy

Ulotka w PDF Ulotka w PDF

Z a g r o ż e n i e

Niewątpliwie, dla większości z nas jednymi z największych wartości w życiu są zdrowie i szczęście nasze własne oraz rodziny, a w szczególności naszych dzieci i wnuków. Jednak nasze działania i wybory, których dokonujemy w codziennym życiu nie zawsze prowadzą do osiągnięcia tych wartości. Nachalna reklama, panujące mody, tempo życia, informacje podawane przez media powodują naszą dezorientację i podejmowanie błędnych wyborów. Skutkiem tego jest rozwój chorób cywilizacyjnych, kurczenie się zasobów zdrowej wody, skażenie powietrza, zatrucie środowiska.

zagrozenia

Są to zagrożenia, do których sami codziennie się przyczyniamy. Bezgraniczna wiara człowieka w swoje nieograniczone możliwości panowania nad światem uczyniła z nas bezwzględnych eksploratorów, zamiast gospodarzy i powierników Ziemi. Jednym z negatywnych efektów takiego podejścia jest coraz bardziej powszechne i często nieuzasadnione stosowanie ogromnej ilości sztucznych środków chemicznych w naszym codziennym życiu. Z chemią obcujemy począwszy od środków higieny, przez produkcję żywności, uzdatnianie wody, lekarstwa itd. Oczywistym jest że racjonalne, świadome i celowe stosowane ogólnie pojętych metod chemicznych jest wielkim dorobkiem postępu cywilizacyjnego. Wydaje się jednak, że człowiek coraz bardziej traci rozeznanie i zdrowy rozsądek w tym zakresie wypierając i niszcząc naturalne metody na rzecz rozwiązań syntetycznych. Na przykład nadmierne stosowanie antybiotyków doprowadziło do uodpornienia się na nie wielu szczepów bakteryjnych co spowodowało obniżenie skuteczności ich działania, a nieodpowiedzialne stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony powoduje nie tylko degradację gleby, ale również zatrucie środowiska i produktów rolnych, a w konsekwencji nas – ludzi.

P r z e b u d z e n i e

W coraz większym stopniu czujemy jednak potrzebę podjęcia działań na rzecz zdrowia własnego i przyszłych pokoleń. Nie chcemy najpierw wydawać pieniędzy na zatruwanie naszych organizmów, a później ponosić kolejnych wydatków na ich leczenie. To błędne koło, które prowadzi z pokolenia na pokolenie do degradacji zdrowotnej społeczeństw. Czy jako jednostki możemy coś zmienić? Możemy, a wręcz musimy. Aby tego dokonać nie trzeba od razu zostawać działaczem organizacji proekologicznych. Wystarczy jeśli wsłuchamy się w to, co mówi nam natura rozumiana jako otaczający nas świat przyrody. Przez ostatnie dziesięciolecia gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego zatraciliśmy zdolność do rozumienia i korzystania z tego, co natura dawała nam przez tysiące lat. Oczywiście nie chodzi o to, aby zatrzymać postęp cywilizacyjny. Musimy jednak zadbać, by ten rozwój był zrównoważony, by postęp techniczny, gospodarczy czy rolniczy pogodzić z możliwościami środowiska, w którym żyjemy.

M i k r o ś w i a t

Więc co nam mówi natura? Mówi ona, że przetrwała bez nas przez miliony lat – my bez czystej wody, powietrza i gleby, roślinności i zwierząt nie przeżylibyśmy kilku dni. Mówi ona, że owszem, jesteśmy najbardziej rozwiniętym gatunkiem żyjącym na Ziemi, ale nie jedynym, a liczebnie wręcz dość marginalnym w globalnym ujęciu np. liczbę owadów szacuje się na ok. 1018, bakterii na 1030. Natura mówi, że jej ogromny ekosystem stanowi nierozerwalną całość i zaburzenia w jednej przestrzeni mają wpływ na pozostałe jej części, że jej składniki żyją ze sobą w symbiozie i życie poszczególnych gatunków jest ściśle uzależnione od funkcjonowania innych organizmów. Dla przykładu kilka faktów dotyczących ludzi. Nasze pierwsze spotkanie z mikroorganizmami następuje podczas naturalnego porodu, kiedy to w drogach rodnych zostajemy zaszczepieni znajdującymi się tam bakteriami. Noworodek karmiony piersią z każdym łykiem pochłania ok. miliona bakterii i pod koniec pierwszego dnia życia jest domem dla ok. 100 milionów bakterii. Liczbę mikroorganizmów znajdujących się na skórze i we wnętrzu dorosłego człowieka szacuje się na ok. 1014 (100 bilionów) czyli 10 razy więcej niż liczba komórek własnych naszego organizmu. Tylko w jelitach dorosłego człowieka znajduje się kilka bilionów bakterii, a ich waga sięga 1,5 – 2 kg. Bakterie oraz inne mikroorganizmy takie jak grzyby, czy pierwotniaki znajdują się również w drogach układu oddechowego (kilkaset milionów) i na skórze (kilkadziesiąt milionów na cm2). Ludzki kał zawiera w przybliżeniu 75% wody, tylko 10% resztek pokarmu, śluzu oraz obumarłych komórek i aż 15% bakterii.

bakterie w czlowieku

Jak widać człowiek nie jest pojedynczym organizmem ale kolonią złożoną z jednego człowieka i bilionów drobnoustrojów. Większość tych mikroorganizmów jest dla nas nie tylko nieszkodliwa ale wręcz niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Podstawowym celem ich istnienia jest pożyteczne działanie na rzecz swojego nosiciela, czyli nas. Pomagają nam one w trawieniu takich pokarmów jak warzywa, owoce czy orzechy dostarczając nawet 30% kcal energii. Wytwarzają witaminy, chronią nasz organizm przed innymi szkodliwymi mikroorganizmami. Gdy w tej symbiozie panuje równowaga, to korzyści odnosimy zarówno my ciesząc się zdrowiem jak i mikroorganizmy, które mają zapewnione przetrwanie. Jednak z różnych powodów może nastąpić zachwianie tej równowagi przez np. niepotrzebne częste zażywanie antybiotyków, spożywanie zanieczyszczonej chemicznie żywności czy nadmierną sterylizację otoczenia. Działania te niszczą nie tylko szkodliwe ale również pożyteczne bakterie. Pojawienie się w tak wyjałowionym i zdewastowanym środowisku szkodliwych mikroorganizmów powoduje choroby i jego zniszczenie. Analogiczna sytuacja dotyczy nie tylko organizmu człowieka, ale całej przyrody: zbiorników wodnych, roślinności, powietrza i gleby.

O d k r y c i e

Co to są mikroorganizmy? Są to maleńkie (rzędu mikrometrów) widoczne dopiero pod mikroskopem żywe organizmy jednokomórkowe, takie jak: bakterie, pierwotniaki, archeony, pleśnie, drożdże, niektóre grzyby i glony. Występują praktycznie wszędzie: w wodzie, glebie, powietrzu, na skórze i wnętrzach ludzi i zwierząt. Szacuje się, że łączna waga wszystkich mikroorganizmów na ziemi stanowi 80% wagi całego świta przyrody ożywionej.
Jak twierdzi prof. Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie, życiem całej przyrody rządzą dwie siły: destrukcji (rozpad, choroby, śmierć) i regeneracji (witalność, zdrowie, życie). O tym, która z nich będzie dominować na danym obszarze decydują zamieszkujące je mikroorganizmy. Ich pożyteczny, życiodajny rodzaj to organizmy probiotyczne, a szkodliwy odpowiedzialny za choroby to patogeny. Obydwie te grupy stanowią zdecydowaną mniejszość liczebną w mikroświecie – jednych i drugich jest zaledwie po 5-10%. Pozostałą zdecydowaną większość stanowią neutralne mikroorganizmy fakultatywne, czyli dostosowujące się. W zależności od tego czy w danym środowisku dominującą, silniejszą i liczebniejszą grupę stanowią organizmy probiotyczne, czy patogenne to pozostałe 80-90% mikroorganizmów neutralnych przyłącza się do zwycięzców i naśladuje ich w działaniu.

mo w naturze

Wystarczy więc stworzyć przewagę mikroorganizmów probiotycznych nad patogennymi, aby cały ogromny system mikroświata zaczął funkcjonować zgodnie z nimi i dążyć do regeneracji i uzdrowienia.
Opisany powyżej mechanizm zachodzi zarówno w świecie mikroorganizmów glebowych czy wodnych jak również na naszej skórze czy w jelitach. Po latach badań, spośród kilku tysięcy mikroorganizmów uważanych za pożyteczne prof. Higa wyodrębnił kilkadziesiąt, które nadawały się do spożycia przez ludzi i nazwał je Efektywnymi Mikroorganizmami – w skrócie EM.

P r o B i o E M – y

Prof. Higa potraktował swoje badania i odkrycie jako misję na rzecz ratowania zagrożonej natury i naszego zdrowia. Na bazie jego koncepcji inni naukowcy zaczęli rozwijać tę idę na całym świecie – jednym z nich jest Amerykanin Matthew Wood założyciel firmy SCD Probiotics LLC. Wraz z zespołem biotechnologów zbudował i rozwija autorską ProBiotechnologię SCD czyli sposób wytwarzania i stosowania naturalnych wyrobów mikrobiologicznych opartych na kompozycjach pożytecznych, probiotycznych mikroorganizmów i ich metabolitów oraz innych naturalnych wyrobów i komponentów jak minerały, wyciągi roślinne, fermenty, nawozy organiczne i naturalne. Ich zadaniem jest korzystne oddziaływanie na ekosystemy. Korzystając z ProBiotechnologii SCD wytwarzane są efektywne mikroorganizmy nazywane ProBio Emy (gr. pro bios – dla życia). Wytwarzane są one w naturalnym procesie fermentacji na bazie Kultur Matecznych SCD tj. wyselekcjonowanych i odpowiednio skomponowanych kultur bakteryjnych i drożdży, ubogaconych kompozycjami minerałów i dodatków ziołowych z użyciem strukturyzowanej wody i naturalnej pożywki, których zadaniem jest korzystne oddziaływanie dla zdrowia roślin, zwierząt, ludzi i środowiska.

ProBio Emy to odpowiednio przygotowane zestawy, kompleksy mikroorganizmów wyposażone w wyspecjalizowane narzędzia biologiczne – enzymy zapewniające im przetrwanie w różnorodnych ekosystemach. Uniwersalne zdolności ProBio Emów są wynikiem takiego doboru szczepów tlenowych i beztlenowych mikroorganizmów, które w kompozycji współdziałają, wzajemnie wspierając się i poprzez wytwarzane substancje mogą przetrwać w agresywnym środowisku zdominowanym patogenami. ProBio Emy pełnią funkcję probiotycznego korektora procesów ogniw łańcucha pokarmowego wspierając bioróżnorodność życia roślin, zwierząt i ludzi, a ich stosowanie nie wymaga karencji i prewencji.

Z a s t o s o w a n i a

Z uwagi na powszechne występowanie mikroorganizmów w przyrodzie zastosowanie ProBio Emów obejmuje swoim zakresem wiele dziedzin naszego życia – od szeroko pojętego rolnictwa poprzez ekosystemy wodne aż do najbliższego otoczenia człowieka i jego samego. Oto przykłady zastosowań wyrobów wytwarzanych na bazie ProBio Emów:

rolnictwo, sadownictwo i ogrodnictwo
– tworzenie struktury gruzełkowatej gleby,
– hamowanie i wypieranie procesów gnilnych na rzecz fermentacji,
– rozkładanie trucizn, łącznie z pestycydami – detoksykacja gleby, biodezynfekcja, dezaktywacja metali ciężkich,
– wspieranie zdrowego rozkładu masy organicznej i procesów próchnicznych,
– wypieranie a następnie likwidacja patogenów i szkodników,
– wspieranie naturalnej odporności roślin na przymrozki, susze, patogeny i szkodniki oraz mechaniczne uszkodzenia (gradobicie),
– silniejsze i odporniejsze rośliny,
– przyspieszanie i wzmocnienie siły kiełkowania,
– umacnianie systemu korzeniowego roślin,
– zwiększenie ilości i jakości plonów,
– obniżenie nakładów finansowych – ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin,
– fermentacja obornika, uszlachetnianie gnojówki i gnojownicy,
– higienizacja pomieszczeń gospodarczych, likwidacja odorów, – redukcja populacji insektów,
– pomoc w utrzymywaniu czystości pomieszczeń gospodarskich, ciągów kanalizacyjnych, trakcji wodnych, kojców, urządzeń i maszyn,
– dodatek do pasz dla zwierząt – ograniczenie występowania chorób, – poprawa kondycji, zwiększenie przyrostu masy, ograniczenie potrzeby stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących,
– rewitalizacja wody,
– zabezpiecza przed rozwojem pleśni w magazynach i miejsc składowania plonów,
– zastosowanie we wszelkich hodowlach w tym koni, ptactwa, ryb i pasiekach, w ogrodnictwie, uprawie roślin ozdobnych, pielęgnacji trawników.

bezpośrednie otoczenie człowieka
– dla zwierząt domowych i ptactwa ozdobnego: poprawa trawienia, wzmocnienie kondycji, likwidacja grzybic i chorób skóry, ograniczenie stanów zapalnych, zatruć pokarmowych, biegunek,
– usuwanie przyczyn emisji odorów przez wypieranie gnicia co wspiera utrzymanie w czystości kojców, klatek, bud, pojemników na bioodpady,
– redukcja populacji insektów w tym much, muszek i komarów,
– rewitalizacja wody dla ludzi i zwierząt,
-stosowane jako suplementy diety wspomagają układ odpornościowy człowieka, zawierają antyoksydanty, wypierają alergeny, poprawiają pracę przewodu pokarmowego,
-stosowane jako środki czystości i do higienizacji pomieszczeń: usuwają zabrudzenia z podłóg, posadzek, luster, odświeżają powietrze, eliminują nieprzyjemne zapachy, redukują zaleganie kurzu, stosowane jako środek piorący i do płukania, redukują odkładanie się kamienia w pralce,
– stosowane do higieny osobistej jako mydło, płyn do kąpieli i szampon utrzymują równowagę fizjologiczną skóry, przyspieszają gojenie ran, działają dezynfekcyjnie,
-w oczyszczalniach przydomowych i szambach: pozbywanie się osadu, usuwanie kamienia moczowego, udrażnianie trakcji.

ekosystemy wodne, chów i hodowla ryb, akwarystyka
-rewitalizacja i oczyszczanie wód stojących (jeziora, stawy, oczka wodne) i cieków wodnych (rzeki, kanały, rowy),
-przywracanie stanu homeostazy, przejrzystości wody, zwiększanie natlenienie, ograniczanie wzrostu glonów,
-zmiękcza wodę, optymalizuje pH,
– zmniejszanie odkładania się i zagniwania osadów dennych, przyspieszenie mineralizacji odchodów,
– redukcja i hamowanie występowania populacji komarów,
– stosowanie jako dodatku do karmy podnosi aktywność żerowania ryb,
– eliminacja patogenów jelitowych i pasożytów.

by cywilizacja nie zabrała co natura dała